Walne Zgromadzenie członków SM „Doły-Marysińska”

Działając na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.) oraz §31 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” z siedzibą w Łodzi.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” odbędzie się w dwóch częściach:

  • 4 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 – dla nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu Doły.
  • 6 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 – dla nieruchomości zlokalizowanych na osiedlu Marysińska. 

W związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości Członków i ich pełnomocników oraz wydania mandatów do głosowania prosimy o przybycie co najmniej 20 minut przed godziną rozpoczęcia Zgromadzenia.

W załączeniu umieszczamy ZAWIADOMIENIE, które zostało umieszczone w gablotach (znajdujących się na klatkach schodowych), wzór PEŁNOMOCNICTWA oraz ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (dot. osiedla ,,Marysińska”).

Materiały dot. Walnego Zgromadzenia będą dostępne na platformie eBOK od 14.05.2024 r.

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.