Władze Spółdzielni

Zarząd

Anna Pigoń

Prezes Zarządu Spółdzielni

Olga Zuchmańska

Członek Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Agnieszka Kowalczyk

Pełnomocnik Zarządu

Małgorzata Ozeg

Pełnomocnik Zarządu

Rada Nadzorcza

Mirosław Świątek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grażyna Białkowska

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Monika Denarska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Magdalena Grzesik

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Kobrzyńska

Członek Rady Nadzorczej

Anna Steczkowska

Członek Rady Nadzorczej

Patrycja Tomczak

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Górska

Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Kędzierska

Członek Rady Nadzorczej

Michał Wołodźko

Członek Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna

Grażyna Białkowska

Przewodnicząca

Barbara Kobrzyńska

Z-ca Przewodniczącej

Patrycja Tomczak

Sekretarz

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Magdalena Grzesik

Przewodnicząca

Monika Denarska

Z-ca Przewodniczącej

Małgorzata Kędzierska

Sekretarz

Michał Wołodźko

Członek

Komisja Regulaminowa

Mirosław Świątek

Przewodniczący

Anna Steczkowska

Z-ca Przewodniczącego

Małgorzata Górska

Sekretarz

Walne Zgromadzenie
Kompetencje i uprawnienia Walnego Zgromadzenia, sposób jego zwoływania, tryb obradowania i podejmowania uchwał omówione są w Statucie SM „Doły-Marysińska” (§ 29 do § 38)

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń oraz Jarosław Lipiński, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.