Władze Spółdzielni

Zarząd

Anna Pigoń

Prezes Zarządu Spółdzielni

Jarosław Lipiński

Członek Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych

Rada Nadzorcza

Kamil Oberbek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Kołodziejczak

Członek Rady Nadzorczej

Helena Rajpold

Sekretarz Rady Nadzorczej

Grażyna Białkowska

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Czubiński

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Wiaderek

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Kobrzyńska

Członek Rady Nadzorczej

Janusz Rożański

Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Staszczyk

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Świątek

Członek Rady Nadzorczej

Anna Weremczuk

Członek Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna

Grażyna Białkowska

Przewodnicząca

Barbara Kobrzyńska

Sekretarz

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Arkadiusz Staszczyk

Przewodniczący

Wojciech Czubiński

Z-ca Przewodniczącego

Kamil Oberbek

Sekretarz

Anna Weremczuk

Członek

Komisja Regulaminowa

Mirosław Świątek

Przewodniczący

Helena Rajpold

Z-ca Przewodniczącego

Grzegorz Wiaderek

Sekretarz

Walne Zgromadzenie
Kompetencje i uprawnienia Walnego Zgromadzenia, sposób jego zwoływania, tryb obradowania i podejmowania uchwał omówione są w Statucie SM „Doły-Marysińska” (§ 29 do § 38)

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń oraz Jarosław Lipiński, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.