Historia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska”

Na podstawie uchwały nr 18/95 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli RSM „Lokator” z dnia 20 września 1995 r. dokonano podziału RSM „Lokator”, poprzez utworzenie z jej zasobów m.in. Spółdzielni „Doły-Marysińska”, której grunty i naniesienia znajdowały się na obszarze dotychczasowych osiedli tworzących Zakład Osiedla „Doły-Wschód”.

Mimo, że wydzielenie się Spółdzielni ze struktur RSM „Lokator” przebiegało sprawnie i nie powstały z tego tytułu utrudnienia dla mieszkańców, część mieszkańców osiedla „Doły” przeciwstawiając się powstaniu wspólnej Spółdzielni, tworzonej przez oba osiedla 30.10.1995 r. zaskarżyła do sądu ww. uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem i obowiązującym statutem.

 • 20.11.1996 r. zapadł wyrok oddalający powództwo.
 • 11.03.1997 r. odrzucono apelację wniesioną przez jednego z członków Spółdzielni.
 • 10.10.1995 r. Zebranie Przedstawicieli uchwaliło statut Spółdzielni, Regulamin Zebrania Przedstawicieli i Regulamin Rady Nadzorczej.
 • 17.10.1995 r. dokonano wyboru Rady Nadzorczej w liczbie 10 osób, tj. po 5 osób spośród członków osiedla „Doły” i osiedla „Marysińska”.

Skład Rady Nadzorczej pierwszej kadencji:

 • Członkowie osiedla „Doły”: Bronisław Cienkuszewski, Bolesław Czuba, Mieczysław Jakubczyk, Bolesław Jędraszko, Eugeniusz Krupiński.
 • Członkowie osiedla „Marysińska”: Zygmunt Gralak, Irena Jabłońska, Andrzej Jedliński, Jerzy Kolasiński, Wojciech Kołodziejczak.

Członkowie Rady Nadzorczej wybrali:

 • przewodniczącego – Bolesława Jędraszko
 • zastępcę przewodniczącego Rady – Wojciecha Kołodziejczaka
 • sekretarza Rady – Eugeniusza Krupińskiego.

Skład Rady Nadzorczej pierwszej kadencji został uzupełniony na zebraniach grup członkowskich 16.05.1996 r. (osiedle „Marysińska”) i 18.06.1996 r. (osiedle „Doły”) do liczby 16 osób, tj. po 8 osób z każdego osiedla.

Od 1999 r. do chwili obecnej Rada Nadzorcza liczy 12 osób, tj. po 6 osób z każdego osiedla.

18.10.1995 r. Rada Nadzorcza wybrała Zarząd Spółdzielni w składzie:

 • prezes Zarządu – Marianna Ścibiorek
 • kierownik ds. techn.-eksploatacyjnych – członek Zarządu – Lucyna Kominiak
 • główny księgowy – członek Zarządu – Maria Barańska.

07.11.1995 r. Sąd Rejonowy w Łodzi dokonał wpisu do Rejestru Spółdzielni i założył księgę rejestrową Spółdzielni o nr Rs 2279 – obecnie KRS nr 0000113637.

Strukturę organizacyjną Spółdzielni i wielkość zatrudnienia oparto na zasadzie, że koszty administracji po powstaniu nowej Spółdzielni muszą być mniejsze od poprzednich kosztów łącznych osiedli „Doły” i „Marysińska” oraz kwot odprowadzanych na Zarząd RSM „Lokator”.

07.12.1995 r. Rada Nadzorcza uchwaliła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 1996 r. w ilości ogółem 55 etatów, z tego na stanowiskach nierobotniczych 21 etatów.

Struktura ta została skorygowana w 1996 r., z ogólnej liczby 55 etatów zatwierdzono 22 etaty na stanowiskach nierobotniczych.

Pomimo zmian organizacyjno-prawnych obecna struktura organizacyjna przewiduje 53 etaty, w tym na stanowiskach nierobotniczych 21 etatów.

Okresem obrachunkowym rozpoczynającym działalność Spółdzielni był okres od 01.11.1995 r. do 31.12.1996 r.

Spółdzielnia obejmowała swoją działalnością dwie jednostki organizacyjne: osiedle „Doły” i osiedle „Marysińska”, które miały własne i niezależne rady osiedla oraz równe ilościowo przedstawicielstwo w organach Spółdzielni.

Oba osiedla zachowały pełną samodzielność ekonomiczną, rozliczały wydatki z własnych wpływów i kształtowały opłaty za lokale wg stawek tworzonych z kosztów własnego osiedla.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 r. zlikwidowała zasadę solidaryzmu spółdzielczego, tj. rozliczania kosztów wg zasad określonych powyżej, wprowadzając zasadę prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów odrębnie dla każdej nieruchomości.

Nowelizacja prawa spółdzielczego spowodowała wprowadzenie przez zebranie przedstawicieli w 2002 r. zmian do statutu Spółdzielni.

Wprowadzenie i zarejestrowanie tych zmian przez sąd 22.11.2002 r. wyeliminowało funkcjonowanie zebrań przedstawicieli, zebrań grup członkowskich i rad osiedli, wprowadzając walne zgromadzenie członków.

Walne zgromadzenie podzielono na 2 części: dla członków osiedla „Doły” i dla członków osiedla „Marysińska”.

Spółdzielnia „Doły-Marysińska” jest spółdzielnią o charakterze eksploatacyjnym.

Wykonywanie zadań statutowych odbywa się wyłącznie ze środków własnych.

Wolne środki są rozważnie lokowane, co pomnaża przychody operacyjne Spółdzielni.

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.