Historia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska”

 

Na podstawie uchwały nr 18/95 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli RSM „Lokator” z dnia 20 września 1995 r. dokonano podziału RSM „Lokator”, poprzez utworzenie z jej zasobów m.in. Spółdzielni „Doły-Marysińska”, której grunty i naniesienia znajdowały się na obszarze dotychczasowych osiedli tworzących Zakład Osiedla „Doły-Wschód”.

 

Mimo, że wydzielenie się Spółdzielni ze struktur RSM „Lokator” przebiegało sprawnie i nie powstały z tego tytułu utrudnienia dla mieszkańców, część mieszkańców osiedla „Doły” przeciwstawiając się powstaniu wspólnej Spółdzielni, tworzonej przez oba osiedla 30.10.1995 r. zaskarżyła do sądu ww. uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem i obowiązującym statutem.

20.11.1996 r. zapadł wyrok oddalający powództwo.

11.03.1997 r. odrzucono apelację wniesioną przez jednego z członków Spółdzielni.

 

10.10.1995 r. Zebranie Przedstawicieli uchwaliło statut Spółdzielni, Regulamin Zebrania Przedstawicieli i Regulamin Rady Nadzorczej.

 

17.10.1995 r. dokonano wyboru Rady Nadzorczej w liczbie 10 osób, tj. po 5 osób spośród członków osiedla „Doły” i osiedla „Marysińska”.

Skład Rady Nadzorczej pierwszej kadencji:

Członkowie osiedla „Doły”: Bronisław Cienkuszewski, Bolesław Czuba, Mieczysław Jakubczyk, Bolesław Jędraszko, Eugeniusz Krupiński.

Członkowie osiedla „Marysińska”: Zygmunt Gralak, Irena Jabłońska, Andrzej Jedliński, Jerzy Kolasiński, Wojciech Kołodziejczak.

 

Członkowie Rady Nadzorczej wybrali:

przewodniczącego – Bolesława Jędraszko

zastępcę przewodniczącego Rady – Wojciecha Kołodziejczaka

sekretarza Rady – Eugeniusza Krupińskiego.

 

Skład Rady Nadzorczej pierwszej kadencji został uzupełniony na zebraniach grup członkowskich 16.05.1996 r. (osiedle „Marysińska”) i 18.06.1996 r. (osiedle „Doły”) do liczby 16 osób, tj. po 8 osób z każdego osiedla.

 

Od 1999 r. do chwili obecnej Rada Nadzorcza liczy 12 osób, tj. po 6 osób z każdego osiedla.

 

18.10.1995 r. Rada Nadzorcza wybrała Zarząd Spółdzielni w składzie:

prezes Zarządu – Marianna Ścibiorek

kierownik ds. techn.-eksploatacyjnych – członek Zarządu – Lucyna Kominiak

główny księgowy – członek Zarządu – Maria Barańska.

 

07.11.1995 r. Sąd Rejonowy w Łodzi dokonał wpisu do Rejestru Spółdzielni i założył księgę rejestrową Spółdzielni o nr Rs 2279 – obecnie KRS nr 0000113637.

 

Strukturę organizacyjną Spółdzielni i wielkość zatrudnienia oparto na zasadzie, że koszty administracji po powstaniu nowej Spółdzielni muszą być mniejsze od poprzednich kosztów łącznych osiedli „Doły” i „Marysińska” oraz kwot odprowadzanych na Zarząd RSM „Lokator”.

 

07.12.1995 r. Rada Nadzorcza uchwaliła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 1996 r. w ilości ogółem 55 etatów, z tego na stanowiskach nierobotniczych 21 etatów.

 

Struktura ta została skorygowana w 1996 r., z ogólnej liczby 55 etatów zatwierdzono 22 etaty na stanowiskach nierobotniczych.

 

Pomimo zmian organizacyjno-prawnych obecna struktura organizacyjna przewiduje 53 etaty, w tym na stanowiskach nierobotniczych 21 etatów.

 

Okresem obrachunkowym rozpoczynającym działalność Spółdzielni był okres od 01.11.1995 r. do 31.12.1996 r.

Spółdzielnia obejmowała swoją działalnością dwie jednostki organizacyjne: osiedle „Doły” i osiedle „Marysińska”, które miały własne i niezależne rady osiedla oraz równe ilościowo przedstawicielstwo w organach Spółdzielni.

Oba osiedla zachowały pełną samodzielność ekonomiczną, rozliczały wydatki z własnych wpływów i kształtowały opłaty za lokale wg stawek tworzonych z kosztów własnego osiedla.

 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 r. zlikwidowała zasadę solidaryzmu spółdzielczego, tj. rozliczania kosztów wg zasad określonych powyżej, wprowadzając zasadę prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów odrębnie dla każdej nieruchomości.

 

Nowelizacja prawa spółdzielczego spowodowała wprowadzenie przez zebranie przedstawicieli w 2002 r. zmian do statutu Spółdzielni.

Wprowadzenie i zarejestrowanie tych zmian przez sąd 22.11.2002 r. wyeliminowało funkcjonowanie zebrań przedstawicieli, zebrań grup członkowskich i rad osiedli, wprowadzając walne zgromadzenie członków.

 

Walne zgromadzenie podzielono na 2 części: dla członków osiedla „Doły” i dla członków osiedla „Marysińska”.

 

Spółdzielnia „Doły-Marysińska” jest spółdzielnią o charakterze eksploatacyjnym.

Wykonywanie zadań statutowych odbywa się wyłącznie ze środków własnych.

Wolne środki są rozważnie lokowane, co pomnaża przychody operacyjne Spółdzielni.

 

Składy Zarządu Spółdzielni od powstania Spółdzielni do chwili obecnej:

 

Prezes Zarządu

Marianna Ścibiorek – od 18.10.1995 r. do 17.10.1996 r.

Eugeniusz Krupiński (członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji czasowo) – od 22.10.1996 r. do 31.01.1997 r.

Zbigniew Borczyk – od 01.02.1997 r. do chwili obecnej.

 

Kierownik ds. techn.- eksploatacyjnych – członek Zarządu

Lucyna Kominiak – od 18.10.1995 r. do chwili obecnej.

 

Główny księgowy – członek Zarządu

Maria Barańska – od 18.10.1995 r. do 22.10.1996 r.

Zygmunt Gralak (członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji czasowo) – od 22.10.1996 r. do 30.04.1997 r.

Jadwiga Nowak – od 01.05. 1997 r. do 31.08.2000 r.

Jolanta Binka – od 01.09.2000 r. do 31.10.2016 r.

Anna Kucińska – od 03.11.2016 r. do chwili obecnej (od 03.11.2016 r. do 31.01.2017 r. stanowisko głównej księgowej).