Przetarg na WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH PIĘCIOLETNICH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły – Marysińska” wyznacza dodatkowy termin składania ofert na przetarg w trybie zapytania o cenę

NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH PIĘCIOLETNICH ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1, PKT. 2 PRAWA BUDOWLANEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOŁY – MARYSIŃSKA”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie Spółdzielni pod adresem:  https://smdmlodz.pl/category/przetargi/
  2. Wpłacenie wadium.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.10.2023 r. do godziny 1500 w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie, przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi.

OTWARCIE OFERT W DNIU 10.10.2023 r. O GODZINIE 1100

w siedzibie Spółdzielni w sali konferencyjnej.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 80 1240 2539 1111 0011 0878 0146,
do dnia 09.10.2023 r.

Potwierdzenie dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty przetargowej.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. nr. 12) lub pod nr tel. 42 656-78-28 wew. 143.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Łódź dnia 02.10.2023 r.

Specyfikacja

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.