Ochrona danych osobowych

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły – Marysińska” jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celu realizacji działań statutowych w sposób zgodny z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 

W Spółdzielni funkcjonuje polityka bezpieczeństwa danych osobowych i obowiązuje instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.


Klauzula obowiązku informacyjnego

 

dla:  członków SM ” Doły – Marysińska”, właścicieli lokali mieszkalnych i garaży nie będących członkami Spółdzielni oraz dla najemców lokali mieszkalnych będących osobami fizycznymi

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.
  2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Kamil Wieliczko- Prezes Zarządu, Ewa Głowacka- członek Zarządu, telefon: 42 656 22 93 e-mail: smdolymarysin@post.pl.
  3. Administrator z dniem 01.06.2019 r. powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
     Inspektorem jest: Maciej Dominik Pakowski tel. 663 905 389, e-mail: mpakowski@wp.pl
  4. W wypadku zmian personalnych w obsadzie Zarządu oraz danych teleadresowych, o kolejnych składach osobowych lub danych teleadresowych będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej: www.smdmlodz.pl.
  5. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizowania zadań Administratora danych, wynikających z: ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali oraz innych przepisów obowiązujących Spółdzielnię.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W zakresie danych osobowych utrwalonych na dokumentach stanowiących zasób archiwalny – przez okres wskazany przez przepisy ustawy o państwowym zasobie archiwalnym. Dane gromadzone w związku z obowiązkami publiczno – prawnymi są przechowywane przez okres wynikający z przepisów o obowiązkach publicznoprawnych.

      7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

1/ organom władzy publicznej na wniosek tych organów w związku z wykonywaniem przez te organy czynności przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie  obowiązującego, o ile zasięganie informacji o danych osobowych wynika z tych przepisów,

2/ podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych w zakresie w jakim wykonują one czynności zlecone przez Adminstratora danych w celu wykonywania przez Administratora jego zadań ustawowych.

    8. Jako Administrator danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie jest to    przeciwne prawu powszechnie obowiązującemu.

   9. W stosunku do danych przekazywanych przez Państwa dobrowolnie, możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu nadto prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

    10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

   11 Dostęp do danych osobowych przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość będzie możliwy po udzieleniu Administratorowi  upoważnienia do przetwarzania tych danych na odległość.

31.05.2019 r.                                                                                                                                                                                            Zarząd Spółdzielni

Kamil Wieliczko – Prezes Zarządu,
Ewa Głowacka – Członek Zarządu,
Kamil Oberbek – Członek Zarządu

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

przedsiębiorców (w tym najemców lokali użytkowych)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Kamil Wieliczko- Prezes Zarządu, Ewa Głowacka- członek Zarządu, telefon: 42 656 22 93 e-mail: smdolymarysin@post.pl.

3. Administrator z dniem 01.06.2019 r. powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

    Inspektorem jest: Maciej Dominik Pakowski tel. 663 905 389, e-mail: mpakowski@wp.pl

4. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym oraz do identyfikacji osoby przedsiębiorcy na wypadek zakończenia przez niego wykonywania działalności gospodarczej i obejmują poza danymi ujawnionymi w CEIDG – numer PESEL oraz miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, numer telefonu oraz adres e-mail, a także inne dane kontaktowe dobrowolnie przekazane przez przedsiębiorcę, zaś w wypadku spółek prawa handlowego: dane wspólników zamieszczone w rejestrze KRS, adres zamieszkania wspólników odpowiadających całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki oraz dane kontaktowe wszystkich wspólników, prokurentów i członków Zarządu.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W zakresie danych osobowych utrwalonych na dokumentach stanowiących zasób archiwalny – przez okres wskazany przez przepisy ustawy o państwowym zasobie archiwalnym. Dane gromadzone w związku z obowiązkami publiczno – prawnymi są przechowywane przez okres wynikający z przepisów o obowiązkach publicznoprawnych.

6. Najemca lokalu przekazuje swoje dane osobowe w oparciu o umowę najmu łączącą najemcę z Administratorem danych.

7. Państwa dane osobowe inne niż wynikające z ewidencji CEIDG mogą być przekazywane organom władzy publicznej na wniosek tych organów w związku z wykonywaniem przez te organy czynności przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, o ile zasięganie informacji o danych osobowych wynika z tych przepisów.

8. Jako Administrator danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie jest to przeciwne prawu powszechnie obowiązującemu.

9. W stosunku do danych przekazywanych przez Państwa dobrowolnie, możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu nadto prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

11. Dostęp do danych osobowych przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość będzie możliwy po udzieleniu Administratorowi upoważnienia do przetwarzania tych danych na odległość.

31.05.2019 r.

Zarząd Spółdzielni

Kamil Wieliczko – Prezes Zarządu,
Ewa Głowacka – Członek Zarządu,
Kamil Oberbek – Członek Zarządu