Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Doły-Marysińska” w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółdzielni

 

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:

 1. wykształcenie wyższe
 2. minimum 10- letni staż pracy , w tym co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 3. mile widziane doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. znajomość prawa spółdzielczości mieszkaniowej, prawa o gospodarce nieruchomościami i   zasad funkcjonowania spółdzielni,
 5. doświadczenie w zarządzaniu i organizowaniu pracy w dużych zespołach ludzkich,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. niekaralność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. pełna dyspozycyjność,
 3. biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych ,

 

Wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlegają osoby sprawujące funkcje w Zarządzie Spółdzielni lub spółki prawa handlowego, którym nie udzielono absolutorium lub, które zostały odwołane ze stanowiska w trakcie kadencji.

 

III. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. życiorys zawodowy(CV) i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa z prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni,
 6. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na kierowniczym stanowisku,
 8. pisemna zgoda kandydata na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1000 , a także w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie RODO).

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane , a kopie oryginalnych dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Oferty należy składać , w zamkniętej kopercie, opatrzone dopiskiem:

Konkurs na Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej “Doły-Marysińska” w Łodzi w sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej “Doły-Marysińska” w Łodzi
ul. Nowopolska 12/14 pokój nr. 1 w terminie   do dnia  20 marca 2020 r. do godz. 14

 

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółdzielni.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. . Oferty kandydatów którzy nie zostali zatrudnieni- nieodebrane przez nich osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji, zostaną przekazane do archiwizacji i  po upływie okresu ich przechowywania – komisyjnie zniszczone.

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Doły-Marysińska” w Łodzi
poszukuje pracownika na stanowisko:
Pracownik ds. administracyjno-gospodarczych

     1. Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność w działaniu,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • wymagane posiadanie prawa jazdy kat. B
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego.

     2. Zadania:

 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
 • zaopatrzenie pracowników w artykuły biurowe i środki czystości,
 • prowadzenie ewidencji należnej odzieży roboczej ,
 • dbanie o stan techniczny maszyn i sprzętu biurowego oraz sprzętu p-poż,
 • zabezpieczenie techniczne i organizacyjne narad organów statutowych Spółdzielni,
 • współpraca z podmiotami sprawującymi nadzór i zabezpieczenie mienia Spółdzielni,
 • prowadzenie archiwum Spółdzielni,
 • przygotowywanie korespondencji ,
 • zastępowanie magazyniera.

     3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,
 • pisemna zgoda kandydata na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1000 , a także w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie RODO).

 

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane , a kopie oryginalnych dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Oferty należy składać , w zamkniętej kopercie, opatrzone dopiskiem:

,,Pracownik ds. administracyjnych” w sekretariacie  Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Doły-Marysińska’’ w Łodzi ul. Nowopolska 12/14 pokój nr. 1  
w terminie   do dnia 20.03.2020 r. do godz. 1400

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółdzielni.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko:

GOSPODARZA DOMÓW

Oferty wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg pracy zawodowej, należy składać

w sekretariacie Spółdzielni, Łódź, ul. Nowopolska 12/14, pokój nr 1, w godzinach 11- 14 nr tel. 42 656 22 93

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi

zawiadamia

o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi działając na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018. 845 t.j.), zawiadamia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjętej Uchwałą nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości      24,00 zł/osobę/m-c. Nierespektowanie obowiązku segregacji odpadów skutkować będzie zbiorową odpowiedzialnością i nałożeniem kary w postaci dwukrotności stawki opłaty, czyli 48,00 zł/osobę/m-c.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację od dnia 01 grudnia 2019 r. opłaty za odpady komunalne. 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi

wynajmie na działalność gospodarczą:

            

 • lokal użytkowy o powierzchni 221,80 m2   (w siedzibie Spółdzielni, ul. Nowopolska 12/14) usytuowany na I piętrze wolnostojącego budynku, po fitness klub, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą: dotychczasową, dydaktyczno – szkoleniową, biurową, ośrodek rehabilitacji, bądź inną, obiekt chroniony. Cena za wynajem         10,50 zł  za 1 m2 powierzchni.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi (pok. nr 12) lub dzwoniąc pod nr tel. 42 656-22-93 (wew. 143).


Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły-Marysińska” w Łodzi

informuje, że

dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi w godz. 1700 – 1730.

Osoby zainteresowane spotkaniem z członkiem Rady Nadzorczej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (najpóźniej do piątku w tygodniu poprzedzającym termin dyżuru) pod nr tel.: (42) 656-22-93

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Doły – Marysińska” w Łodzi

informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku ulega likwidacji kasa Spółdzielni

Wobec powyższego wszelkie wpłaty należy dokonywać na następujące rachunki bankowe Spółdzielni:

 • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Doły  

                    05 1020 3378 0000 1302 0085 6880 

 • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Marysińska

                   30 1020 3378 0000 1902 0106 7693

 • pozostałe wpłaty (za zaświadczenia, kopie dokumentów, kaucje itp.)

                 16 1020 3378 0000 1902 0010 8712


PGE Obrót S.A. – informacja