KOMUNIKAT DZIAŁU TECHNICZNEGO:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.06.2020r. w godz. 7:30 – 15:00 ze względu na awarię sieci ciepłowniczej
po stronie firmy “VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.” nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Za kłopoty i utrudnienia przepraszamy.Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi informuje,

iż posiada do wynajęcia 5 lokali użytkowych o pow. od 14,50 m2 do 27,00 m2 , dla których przewidziany jest korytarz oraz pomieszczenia wc , Lokale usytuowane są na I-szym piętrze wolnostojącego budynku przy ul. Nowopolskiej 12/14 , w którym parter oraz część piętra jest siedzibą Spółdzielni.

Lokale posiadają wszystkie media . Budynek jest chroniony.

Lokale użytkowe przewidziane do najmu są w stanie deweloperskim / po remoncie/  do samodzielnej adaptacji wg potrzeb dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Sp-ni pokój nr 12 oraz telefonicznie: /42/656-22-93 , 656-78-28  wewn. 143


91-712 Łódź, ul. Nowopolska 12/14 tel./fax. 42 656-22-93; 42 656-78-28; 42 656-77-92
REGON 471185049 ;   NIP 724-10-00-152
nr konta bankowego: III O/PKO BP S.A. Łódź 16 1020 3378 0000 1902 0010 8712
smdolymarysin@post.pl       

O g ł a s z a

przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 13.05.2019 r. godz. 1200

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14.

ZADANIE  1

Remont balkonów w budynkach wielorodzinnych:

–  blok 114 ul. Chryzantem 6        – 56 szt

–  blok 114a ul. Nowopolska 11     –  4 szt

–  blok 112 ul. Bracka 55                 – 30 szt.

–  blok 113b ul. Nowopolska 13    – 30 szt.

–  blok 124a ul. Nowopolska 1      – 45 szt.

–  blok 127 ul. Wojska Polskiego 144 – remont ekranów balkonowych                            

–  pojedyncze balkony w zasobach spółdzielni                                 

 Oferta powinna zawierać wszystkie dane w kolejności j.n. :

 1. Cenę ryczałtową wykonania prac na poszczególnych budynkach
 2. Kosztorys ofertowy na wykonanie 1 balkonu na ww. budynkach uwzględniający :

    – rozebranie starej posadzki

    – rozebranie obróbek blacharskich

    – wykonanie warstw podposadzkowych wraz z hydroizolacją

    – wykonanie obróbek blacharskich

    – ułożenie płytek gres

    – montażu rusztowań, prac przygotowawczych

 1. Wskaźniki cenotwórcze dla prac nie objętych kosztorysem
 2. Informacje o terminach :

    –  przystąpienia do prac

    –  zapłaty wynagrodzenia

    –  okresu gwarancji

 1. Krótki opis firmy i realizowanych na przestrzeni dwóch ostatnich lat (popartych referencjami)
 2. Aktualne zaświadczenia Oferenta, stwierdzające :

    –  wpis do ewidencji działalności gospodarczej

    –  przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

    –  wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

    –  o nie zaleganiu w podatkach

    –  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 1) do dnia 12.05.2020 r. do godz. 1500

Informacje  dotyczące przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. nr 11), lub pod  nr telefonu   42 656-78-28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Łódź dnia 27.04.2020r. 
Zarząd SM “Doły- Marysińska” w Łodzi

 

ZADANIE  2

Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych lub aluminiowych do klatek schodowych :

–  bl. 116 ul. Harcerska 7        –  4 szt

–  bl. 137 ul. Zmienna 22        –  2 szt

–  bl .43 ul. Marysińska 90b    –  2 szt

–  bl. 45 ul. Marysińska 90c    –  5 szt                                                            

 Oferta powinna zawierać:

 1. cenę ryczałtową za wykonanie i montaż drzwi w w.w blokach wyposażonych :

    – szyba zespolona bezpieczna

    – elektrozaczep

    – okucie : gałka / klamka ze stali nierdzewnej

    – zamek zapadkowo zasuwowy

    – samozamykacz z f.„stop”

    – stopka podporowa

    – odbój

    – 3 zawiasy

    – kolor Ral 9007

 1. demontaż starych drzwi
 2. obróbka murarska ościeży po montażu drzwi
 3. Informacje o terminach :

    –  przystąpienia do prac

    –  zapłaty wynagrodzenia

    –  okresu gwarancji

 1. Krótki opis firmy i realizowanych na przestrzeni dwóch ostatnich lat (popartych referencjami)
 2. Aktualne zaświadczenia Oferenta, stwierdzające :

    –  wpis do ewidencji działalności gospodarczej

    –  o nie zaleganiu w podatkach

    –  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 1) do dnia 12.05.2020 r. do godz. 1500

Informacje  dotyczące przetargu można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. nr 11), lub pod  nr telefonu   42 656-78-28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Łódź dnia 27.04.2020r.
Zarząd SM “Doły- Marysińska”  w Łodzi


Zarząd SM ,,Doły-Marysińska” w Łodzi informuje, iż :

 • od 07.2020 r. zgodnie z Komunikatem Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi zmienione   zostają stawki opłat za wodę i ścieki ,
 • od 07.2020r. na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej  nr. 17/R/20, 18/R/20 , 19/R/20 , 20/R/20, 22/R/20 z dnia 31.03.2020 r.  ulegają zmianie stawki opłat z tytułu  eksploatacji, konserwacji,  funduszu  remontowego , dźwigów i  eksploatacji garaży .

W związku z powyższym karty użytkownika z całkowitymi opłatami obowiązującymi  od  01.07.2020 r.  zostaną Państwu przekazane do końca czerwca br.

 

UZASADNIENIE

Zmiany stawki powyższych opłat spowodowane są m.in. przez takie czynniki jak:

 • wzrost cen energii elektrycznej,
 • wzrost kosztów ubezpieczenia mienia Spółdzielni,
 • wzrost minimalnego wynagrodzenia,
 • wzrost cen usług zewnętrznych np.: sprzątanie terenu, przeglądy, konserwacje, pogotowie techniczne,
 • zakup dodatkowych pojemników w związku z obowiązkiem segregacji odpadów.

Wszystkie w/w czynniki wpływają na znaczny wzrost kosztów. Zmian stawek dokonano na podstawie analizy wykonania planu kosztów i przychodów  za 2019 r.  jak również  przyjętego planu kosztów i przychodów na rok 2020 r. Wprowadzone zmiany mają na celu zrównoważenie koszów i przychodów nieruchomości.

Wykaz zmienionych opłat za lokale mieszkalne i garaże otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych  indywidualnie.

 

Zarząd Spółdzielni:    
Jerzy Torczyński      
Ewa Głowacka      
Anna Kucińska      

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi

zatrudni pracownika na stanowisko:

GOSPODARZA DOMÓW

Oferty wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg pracy zawodowej, należy składać

w sekretariacie Spółdzielni, Łódź, ul. Nowopolska 12/14, pokój nr 1, w godzinach 11- 14 nr tel. 42 656 22 93

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi

zawiadamia

o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły – Marysińska” w Łodzi działając na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018. 845 t.j.), zawiadamia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjętej Uchwałą nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości      24,00 zł/osobę/m-c. Nierespektowanie obowiązku segregacji odpadów skutkować będzie zbiorową odpowiedzialnością i nałożeniem kary w postaci dwukrotności stawki opłaty, czyli 48,00 zł/osobę/m-c.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację od dnia 01 grudnia 2019 r. opłaty za odpady komunalne. 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Doły-Marysińska” w Łodzi

informuje, że

dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 w Łodzi w godz. 1700 – 1730.

Osoby zainteresowane spotkaniem z członkiem Rady Nadzorczej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (najpóźniej do piątku w tygodniu poprzedzającym termin dyżuru) pod nr tel.: (42) 656-22-93

 


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Doły – Marysińska” w Łodzi

informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku ulega likwidacji kasa Spółdzielni

Wobec powyższego wszelkie wpłaty należy dokonywać na następujące rachunki bankowe Spółdzielni:

 • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Doły  

                    05 1020 3378 0000 1302 0085 6880 

 • wpłaty z tytułu opłat czynszowych – Osiedle Marysińska

                   30 1020 3378 0000 1902 0106 7693

 • pozostałe wpłaty (za zaświadczenia, kopie dokumentów, kaucje itp.)

                 16 1020 3378 0000 1902 0010 8712


PGE Obrót S.A. – informacja