Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły-Marysińska” w Łodzi zawiadamia, że dnia 29.04.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowopolskiej 12/14 odbędzie się przetarg na uzyskanie pierwszeństwa na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 24 położonego przy ul. Chryzantem 1 o pow. 33,52m2 usytuowanego na 3 piętrze budynku, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju – do remontu. Cena wywoławcza 175 200,00 zł.

Warunki przetargu

 1. W przetargu mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium (5% od wartości ustalonej przez rzeczoznawcę ) tj. kwotę 8 760,00 zł przelewem najpóźniej do dnia 26.04.2022 r. na konto Spółdzielni  o nr 70 1240 2539 1111 0011 0871 6015.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przesłanie do dnia 26.04.2022 r. na adres sekretariat@smdmlodz.pl potwierdzenia wpłaty wadium oraz skanu podpisanej klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO. Plik do pobrania znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni http://smdmlodz.pl/category/przetargi  w zakładce „Przetargi”.
 3. Postąpienie wynosi 500,00 zł.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet wylicytowanej kwoty na lokal.
 5. Wadium ulega przepadkowi w razie nie uiszczenia przez wygrywającego przetarg ceny w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
 6. Zwrot wadium pozostałym oferentom następuje na konto po zakończeniu przetargu w terminie    do 5 dni roboczych.
 7. Osoby które występują w imieniu ubiegającego się o zawarcie umowy, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa  na piśmie w formie aktu notarialnego.
 8. Wygrywający przetarg obowiązany jest do poniesienia kosztów za ogół czynności notarialnych związanych z zawarciem aktu notarialnego oraz kosztów sądowych założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do tej księgi.
 9. Zarząd SM „Doły-Marysińska” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny przed rozpoczęciem licytacji.
 10. Spółdzielnia nie odpowiada za wady lokalu istniejące w dniu jego  przejęcia.
 11. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczenia opłaty czynszowej od dnia 29.04.2022.r.

Mieszkanie można oglądać:

19.kwietnia 2022 r. w godzinach 1700 – 1730.

20 kwietnia 2022 r.  w godzinach   830 – 900

lub po telefonicznym uzgodnieniu terminu z administratorem osiedla 42 656 22 93 wew. 135

Szanowny Internauto.
Wykonując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że,

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Doły Marysińska” z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 12/14, KRS 0000113637.

2. Przedstawicielem Administratora jest Zarząd Spółdzielni w osobach: Anna Pigoń oraz Jarosław Lipiński, telefon: 42 656 22 93 e-mail: sekretariat@smdmlodz.pl.

3. Administrator powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 01.07.2021 r. Inspektorem jest: dr Magdalena Kuszmider nr tel. 607 770 718, email: magdalena@kuszmider.com.pl

4. Jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni, właścicielem lokalu lub jego najemcą, to chcemy Cię zapewnić, że zbieramy jedynie te dane osobowe, które zechcesz nam wyraźnie powierzyć: konstrukcja naszej strony internetowej wyklucza pobieranie danych identyfikujących Twoją osobę, jeśli wyślesz do nas list drogą elektroniczną lub tradycyjną, Twoje dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po jej załatwieniu Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszego systemu i nie będą nigdy ponownie wykorzystane.

5. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także, że możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

6. Przysługuje Ci nadto prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania, ani nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane, żadnym innym podmiotom, chyba że na wyraźną Państwa prośbę lub jeśli czynić będzie to zadość wymogom prawa powszechnie obowiązującego.